Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
platné pre e-shop www.sonalux.sk


I. Všeobecné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv a obchodných dokladov uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.sonalux.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:

    Imperium-Design Sp. z o.o.
    42-217 Częstochowa, Polska
    ul. Śląska 22 lok. 16
    NIP: PL5732866486

ďalej len „Prevádzkovateľ, Predávajúci“.

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

ďalej len „Kupujúci, Objednávateľ“.

II.Ochrana osobných údajov

Pred objednaním Predávajúci požaduje od Kupujúceho poskytnutie osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko FO, obchodný názov PO, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ, ... ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. V prípade, že ste už registrovaný, zmenu osobných údajov môžete vykonať sami vo Vašom účte, pokiaľ nie ste registrovaný zmenu môžete spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na info@imao.sk, pričom je potrebné špecifikovať, ktorých údajov sa požadovaná zmena týka. Vymazanie osobných údajov je možné na požiadanie prostredníctvom e-mailu info@sonalux.sk Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.

Spoločnosť Imperium Michał Mielczarek, Prevádzkovateľ obchodu www.sonalux.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. Predávajúci v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Využívaním internetového obchodu www.sonalux.sk Objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.

III. Objednávanie tovaru

Vyplnená a odoslaná objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Kúpna zmluva („ďalej len Zmluva“) je uzavretá, platná a účinná až záväzným akceptovaním tohto návrhu Predávajúcim a jeho potvrdením Kupujúcemu vo forme e-mailovej správy alebo SMS správy s textom, v ktorom sa jednoznačne uvádza, že objednávka je prijatá (ďalej len "POTVRDENIE OBJEDNÁVKY"). Objednávky odoslané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné do uplynutia 14 dní odo dňa ich doručenia Predávajúcemu. Odoslaním každej jednotlivej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a tiež, že s nimi súhlasí.

IV. Doručenie a platba

1) DPD Kurier - Platba vopred - 4.90 EUR

Imperium-Design Sp. z o.o.
PL62 1140 2004 0000 3112 0475 2293
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK


2) DPD Kurier - PAYPAL - 4.90 EUR, paypal@sonalux.eu

V. Dodacie podmienky

Dodacia lehota je do 8 pracovných dní v prípade platby dobierkou, ak je tovar skladom, ak nie je uvedené inak, v prípade tovaru na objednávku sa doba dodania môže predĺžiť až na 14 pracovných dní. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, Kupujúci bude o skutočnosti informovaný telefonicky alebo mailom. Kuriérska spoločnosť dovezie tovar k prvým uzamykateľným dverám!

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne (najneskôr však do 14 kalendárnych dní) vrátená späť prevodom na jeho účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze budú kupujúcemu vrátené príkazom na bankový účet kupujúceho. Kupujúci znáša náklady na prepravu i v prípade vrátenia tovaru v zákonom stanovenej lehote podľa zákona 102/2014 Z.z. §10 odsek č. 3.

VI. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov, ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 367/2013 Z. z. o podomovom predaji a zásielkovom predaji. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese info@donalux.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Adresa pre vrátenie tovaru

Imperium-Design Sp. z o.o.
010 01 Žilina
Veľká Okružná 43
Slovenská republika